Select Page

Giúp Giảm nhẹ trong Hộ khẩu

CẢM THẤY BỊ ẢNH HƯỞNG VỀ TÀI CHÁNH DO ĐẠI DỊCH COVID?

Đội ngũ Đường dây Đặc biệt Hỗ trợ trong Khó khăn do COVID và Tiền Vay Không Trả Lãi của chúng tôi có thể giúp quý vị quay lại đúng đường hướng.

GIÚP GIẢM NHẸ TRONG HỘ KHẨU LÀ GÌ?

Giúp Giảm nhẹ trong Hộ khẩu là một dịch vụ miễn phí, thân thiện, kín đáo nhằm giúp các hộ khẩu ở nước Úc bị ảnh hưởng về tài chánh, bằng bất kỳ cách gì, kể từ ngày 1 tháng Hai 2020 do Covid-19.

  Mức thu nhập của quý vị hay người phối ngẫu có suy giảm (do bị mất việc, giảm giờ làm, các biện pháp hạn chế, chờ kết quả xét nhiệm, truy nguyên tiếp xúc hoặc bệnh) hay không?

  Quý vị có bị tốn thêm phí tổn do Covid-19 hay không?

  Việc giảm mức thu nhập của người bạn đời trước đây có ảnh hưởng đến hộ khẩu của quý vị hay không?

Chúng tôi có thể giúp quý vị với hỗ trợ tài chánh để quay lại đúng đường hướng.

TÔI CÓ HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN KHÔNG?

Quý vị hội đủ điều kiện để nhận Giúp Giảm nhẹ trong Hộ khẩu nếu hộ khẩu của quý vị bị ảnh hưởng về tài chánh bằng bất kỳ cách gì do Covid-19 kể từ ngày 1 tháng Hai 2020 và quý vị:

  Có tuổi từ 16 hay lớn hơn

  Là công dân Úc, thường trú nhân, hoặc có giấy thị thực nhập cảnh còn hiệu lực cho đến sau hạn kỳ trả dứt tiền vay.

  Có mức thu nhập hàng năm trước khi trừ thuế dưới 60.000 đô-la nếu độc thân, hay dưới 100.000 đô-la cho vợ chồng hoặc nếu quý vị có người phụ thuộc.

Bị ảnh hưởng tài chánh do Covid-19′ có thể là do bị mất việc, giảm giờ làm, đang chuyển tiếp sang trợ cấp của Centrelink (dầu cho chỉ tạm thời), không làm việc được hay mất lợi tức do các hạn chế vì đại dịch, đang chờ kết quả xét nghiệm Covid, truy nguyên giao tiếp hay bị lây nhiễm bệnh do Covid, bị tốn kém thêm do Covid, hoặc ví dụ như mất thu nhập cho hộ khẩu do người phối ngẫu trước đây của quý vị giảm đi tiền trả phụ cấp cho con.

CHÚNG TÔI CÓ THỂ GIÚP CÁCH NÀO?

Đường dây Đặc biệt Hỗ trợ trong Khó khăn do COVID

Chúng tôi có thể giúp quý vị xem có thể sử dụng các hỗ trợ tài chánh nào gồm các quỹ trợ cấp, duyệt lại ngân sách của hộ khẩu, giúp quý vị sử dụng các sắp xếp giúp vượt qua khó khăn về tài chánh, và giới thiệu đến các Tư vấn viên Tài chánh và các dịch vụ khác trong nội bộ và miễn phí của chúng tôi nếu quý vị đang lâm vào giai đoạn khủng hoảng.

Hãy gọi Đường dây Đặc biệt Hỗ trợ trong Khó khăn do COVID
9 giờ sáng – 7 giờ tối AEST, Thứ Hai – Thứ Sáu

1300 121 130

Tiền Vay Không Trả Lãi Giúp Giảm nhẹ trong Hộ khẩu

Nếu quý vị hay người phối ngẫu cho thấy rằng có thể trả lại một số tiền vay hợp với khả năng.

Chúng tôi có thể giúp quý vị tìm hiểu và nộp đơn xin Tiền Vay Không Trả Lãi giúp Giảm nhẹ trong Hộ Khẩu cho đến 3.000 đô-la để vượt qua khó khăn – và giải thích cho quý vị biết về các hỗ trợ và dịch vụ khác mà quý vị có thể hội đủ điều kiện để sử dụng.

TIỀN VAY KHÔNG TRẢ LÃI GIÚP GIẢM NHẸ TRONG HỘ KHẨU

Nếu quý vị hay người phối ngẫu có thể trả dần lại tiền vay hợp với khả năng, Tiền Vay Không Trả Lãi Giúp Giảm nhẹ trong Hộ khẩu sẽ có thể giúp quý vị:

  Trả hóa đơn tiện ích trong nhà

  Tiền thế chân hay tiền thuê nhà (qua văn phòng địa ốc*)

  Thuế thổ trạch trả hội đồng thành phố

  Chi phí trả công ty quản lý nhóm bất động sản

Được chánh phủ Úc tài trợ, tiền vay không trả lãi cho đến 3.000 đô-la này có nghĩa là quý vị chỉ trả lại những gì mình vay, với tiền trả góp dần cho đến 24 tháng. Nên suy xét chọn lựa tín dụng an toàn này trước khi phải dùng đến tiền vay trả lại vào ngày lãnh lương hay các hình thực tín dụng tốn kém khác.

Nếu quý vị trở lại làm việc và có thể trả dần tiền vay hợp với khả năng, Tiền Vay Không Trả Lãi Giúp Giảm nhẹ trong Hộ khẩu có thể giúp quý vị quay lại đúng đường hướng.

Xin lưu ý: Tiền vay không được lấy bằng tiền mặt.

VẪN CÒN THẮC MẮC?

Hãy xem Các Câu Thường Được Hỏi của chúng tôi. .

Gọi cho Đường dây nóng Hỗ trợ Khó khăn COVID theo số 1300 121 130

Chúng tôi sẵn sàng trả lời điện thoại của quý vị từ 9 giờ sáng – 7 giờ tối AEST, Thứ Hai đến Thứ Sáu.

© Good Shepherd Australia New Zealand

Good Shepherd Australia New Zealand Website | Privacy Policy |  

We acknowledge Aboriginal and Torres Strait Islander
people as the traditional custodians of this land and pay
our respects to their history, their living culture and to
Elders past and present.